Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Pajęcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs.pajeczno.pl


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2024 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Obszary niezgodności:

  • brak podpisów w treściach multimedialnych;
  • brak audiodeskrypcji w treściach multimedialnych;
  • brak tłumacza języka migowego w treściach multimedialnych;

Data sporządzenia:
Deklarację sporządzono dnia: 17.12.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ułatwienia na stronie internetowej:
w zakresie cyfrowym wyświetlanie strony internetowej szkoły odbywa się w wysokim kontraście i trwają prace nad dostosowaniem jej do wymogów zapisanych w ustawie.
Warunki architektoniczne:
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 5
tel. bezp.: (0-34) 311-26-29
adres e-mail: zespolszkol-sekretariat@wp.pl

W zakresie architektonicznym dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku, natomiast ze względu na brak windy I i II piętro jest niedostępne dla tych osób. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze. Gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, toalety, pedagog, klatki schodowe z napisami w alfabecie Braillea. Szkoła została wyposażona w pętlę indukcyjna, krzesło transportowe oraz ochronnik słuchu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Nowak-Miedzińska, e-mail: zespolszkol-sekretariat@wp.pl
Procedura wnioskowo-skargowa:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.