Regulamin rekrutacji

Regulamin naboru uczniów do klas i zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie na rok szkolny 2023/2024

 • Liceum ogólnokształcącego
 • Technikum
 • Branżowej szkoły pierwszego stopnia

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431);
 • Zarządzenie Nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim

II. Informacje wstępne

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Zespół Szkół w Pajęcznie prowadzi nabór do szkół w formie elektronicznej .Rejestracja elektroniczna poprzez stronę szkoły.
 3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia jest ukończenie szkoły podstawowej.
 4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników (liczba punktów) będą mieć:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, przyjmowani są do szkoły niezależnie liczby uzyskanych punktów w procesie rekrutacji.
 8. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 9. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia.
 10. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

III. Wymagane dokumenty

 1. Do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
  • Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Uczniowie posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim powinni złożyć odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ww. osiągnięcia
  • podanie
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
 2. Do Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia
  • podanie
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
  • Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania wydaje szkoła)
  • zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

IV. Sposób punktowania

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów.


200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów;


100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych szczegółowych zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);


100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych dla danego oddziału) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

IV. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach przelicza się w następujący sposób:

 1. Wynik egzaminu z języka polskiego wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35
 2. Wynik egzaminu z matematyki wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35
 3. Wynik egzaminu z języka obcego wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,30
 4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty , przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym-przyznaje się po 35 punktów
   • bardzo dobrym- przyznaje się po 30 punktów
   • dobrym – przyznaje się po 25 punktów
   • dostatecznym- przyznaje się po 15 punktów
   • dopuszczającym- przyznaje się po 10 punktów
  • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu
   • celującym-przyznaje się po 35 punktów
   • bardzo dobrym- przyznaje się po 25 punktów
   • dobrym – przyznaje się po 20 punktów
   • dostatecznym- przyznaje się po 10 punktów
   • dopuszczającym- przyznaje się po 5 punktów

V. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki

 1. Dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży:
  • język polski, oraz w zależności od wybranej klasy dwa przedmioty spośród:
  • język obcy
  • matematyka
  • fizyka
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • historia
 2. Dla pięcioletniego technikum
  • język polski
  • język obcy
  • matematyka
  • geografia
 3. Dla branżowej szkoły pierwszego stopnia
  • język polski
  • język obcy
  • matematyka
  • geografia

ocena – celujący – 18 punktów
ocena – bardzo dobry – 17 punktów
ocena – dobry – 14 punktów
ocena – dostateczny – 8 punktów
ocena – dopuszczający – 2 punkty
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

VI. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  • a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 2. Uzyskanie w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
  • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione poprzednio, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • a) międzynarodowym – 4 punkty
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim – 2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt
 4. Zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w zarządzeniu ŁKO):
  • a) w jednym konkursie – 6 punktów,
  • w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
 5. Zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):
  • a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
  • dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty, albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,
 6. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,
 7. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

VII. Informacje dodatkowe

 1. O kolejności na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia do momentu wyczerpania miejsc w danym oddziale.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
 4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Szkoła ma prawo nie przyjąć ucznia z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania niezależnie od wyników rekrutacji.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Klasa A – Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, fizyka, język obcy.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy


Klasa B – Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia, matematyka lub język obcy

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa C – Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, język obcy, biologia lub historia lub geografia.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, historia.


Klasa D- Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, historia.


Klasa E – Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, geografia, język obcy.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.


Klasa G – Technikum

Technik ekonomista.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język obcy.


Klasa H – Technikum

Technik handlowiec.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język obcy.


Klasa K – Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Wielozawodowa.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.


Klasa L – Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Klasa patronacka PGEGiEK – Zawód elektromechanik i elektryk.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.


Klasa LOD – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, geografia.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.