Regulamin rekrutacji

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego ,publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 ze zmianą Dz. U. 2024 r. poz. 151)
 3. Zarządzenie Nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim

II. Regulamin

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Zespół Szkół w Pajęcznie prowadzi nabór do szkół w formie elektronicznej .Rejestracja elektroniczna poprzez stronę szkoły.
 3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia jest ukończenie szkoły podstawowej .
 4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów wynikających
  z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników (liczba punktów) będą mieć:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do szkoły niezależnie liczby uzyskanych punktów w procesie rekrutacji.
 8. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 9. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia.
 10. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

III. Wymagane dokumenty

a) do Liceum Ogólnokształcącego

• Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• Uczniowie posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim powinni złożyć odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ww. osiągnięcia.
• Dwie fotografie o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość) podpisane na
odwrocie. Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę wraz z górną częścią
barków. Fotografia musi być aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy)
• podanie
b) do Branżowej Szkoły I Stopnia
• podanie
• Dwie fotografie o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość) podpisane na odwrocie. Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę wraz z górną częścią barków. Fotografia musi być aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy)
• Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania wydaje szkoła)
• zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

IV. Sposób punktowania

 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów.
  200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego
  i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów
  100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej /liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych szczegółowych zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu/;
  100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych dla danego oddziału) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  IV. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach przelicza się w następujący sposób:
  1) wynik egzaminu z języka polskiego wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35
  2) wynik egzaminu z matematyki wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35
  3) wynik egzaminu z języka obcego wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,30
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty , przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy czym za uzyskanie z :
  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu :
  a) celującym-przyznaje się po 35 punktów
  b) bardzo dobrym- przyznaje się po 30 punktów
  c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów
  d) dostatecznym- przyznaje się po 15 punktów
  e) dopuszczającym- przyznaje się po 10 punktów
  2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu :
  a) celującym-przyznaje się po 35 punktów
  b) bardzo dobrym- przyznaje się po 25 punktów
  c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów
  d) dostatecznym- przyznaje się po 10 punktów
  e) dopuszczającym- przyznaje się po 5 punktów
  V. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki:
  a) dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży :
 3. język polski
  oraz w zależności od wybranej klasy dwa przedmioty spośród:
 4. język obcy
 5. matematyka
 6. fizyka
 7. geografia
 8. biologia
 9. chemia
 10. historia
  b) dla branżowej szkoły I stopnia
 11. język polski
 12. język obcy
 13. matematyka
 14. geografia
  ocena – celujący – 18 punktów
  ocena – bardzo dobry – 17 punktów
  ocena – dobry – 14 punktów
  ocena – dostateczny – 8 punktów
  ocena – dopuszczający – 2 punkty
  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  VI. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  1) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  2) uzyskanie w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów ;
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
  3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione poprzednio, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty;
  b) krajowym – 3 punkty;
  c) wojewódzkim – 2 punkty
  d) powiatowym – 1 punkt

4) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych
w zarządzeniu ŁKO ):
a) w jednym konkursie – 6 punktów,
b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca
w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):
a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,
albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych
w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,
4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.


Informacje dodatkowe

 1. O kolejności na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia do momentu wyczerpania miejsc w danym oddziale.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
 4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu
  z dyrektorem szkoły.
 5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Szkoła ma prawo nie przyjąć ucznia z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania niezależnie od wyników rekrutacji.
  Zasady rekrutacji podane są na stronie Zespołu Szkół w Pajęcznie www.zs.pajeczno.pl

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

 1. Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży
  • A Matematyka, fizyka lub geografia język obcy Język polski , matematyka, fizyka, j.obcy
  • B Biologia , chemia,
   język obcy Język polski , matematyka, biologia, chemia
  • C Język polski, j. obcy
   Biologia lub historia lub geografia Język polski , matematyka, j.obcy , historia lub geografia lub biologia
 2. Branżowa Szkoła I stopnia
  • K Wielozawodowa Język polski , matematyka, j.obcy , historia
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • LOD Język polski , geografia Język polski , matematyka, j.obcy, historia