Misja i wizja szkoły

Misja

Celem niniejszego dokumentu jest określenie wspólnych zasad i wartości edukacyjno – pedagogicznych zarówno dla szkół zawodowych jak i licealnych oraz technikum. Na tożsamość naszej placówki wpływ ma poczucie posłannictwa i wrażliwość

na bardzo różnorodne potrzeby polskiej oświaty jak i środowiska lokalnego. Długoletnia i bogata tradycja pozwala dostrzegać naszą szkołę jako otwartą, dynamiczną, żywo reagującą na potrzeby uczniów, rodziców i co najważniejsze godną zaufania

Wizja

Nasza szkoła wspiera się na trzech filarach:

Uczniach – pragniemy, aby byli solidnie przygotowani do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Pracownikach Szkoły – chcemy, aby oni mieli satysfakcję wykonywanego zawodu.

Rodzicach – którzy pokładają w nas swoje nadzieje i darzą zaufaniem.

Aby nasza szkoła cieszyła się zaufaniem w środowisku, staramy się zapewnić dobrą jakość nauczania, wychowania i opieki. Sprzyja temu klimat życzliwości, profesjonalne podejście oraz promocja zdrowego stylu życia.

Na charakter całokształtu działań edukacyjnych i tożsamość szkoły wpływ mają przede wszystkim następujące elementy:

 1. jak najlepsze przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższym etapie edukacyjnym lub podjęcia pracy zawodowej;
 2. pomoc uczniom w uzyskiwaniu możliwie najwyższych osiągnięć w nauce i życiu osobistym oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań;
 3. wyposażenie każdego ucznia w umiejętności niezbędne we współczesnym społeczeństwie informacyjnym;
 4. zapewnienie uzupełnienia wykształcenia na poziomie średnim w systemie wieczorowym i zaocznym;
 5. stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla całej społeczności szkolnej miejsca nauki
  i pracy;
 6. promowanie zasad partnerstwa poprzez wzajemne akceptowanie reguł postępowania i procedury działania;
 7. kształcenie do odpowiedzialnego, uczciwego i kulturalnego udziału w życiu demokratycznego świata.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów jest możliwe dzięki:

 • wykwalifikowanej kadrze składającej się z ludzi otwartych na zmiany, pozytywnie myślących, doskonalących się dla dobra ucznia i całej społeczności szkolnej;
 • przyjaznej i życzliwej atmosferze w szkole, w której nauczyciel traktuje uczniów po przyjacielsku, a rodziców po partnersku, jest empatyczny i otwarty na innych;
 • dobrej bazie dydaktycznej oraz promowaniu nowych technik i metod pracy;
 • współpracy z innymi nauczycielami – poprzez włączanie się w działania zespołowe – zwłaszcza zespołów przedmiotowych i wychowawczych;
 • promowaniu możliwości szkoły w lokalnym środowisku;


Misja naszej szkoły zakończy się sukcesem, kiedy nasz absolwent:

 • będzie dojrzałym, asertywnym, pozytywnie nastawionym do siebie i otoczenia człowiekiem;
 • posiądzie rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia;
 • będzie aktywnym twórcą własnej przyszłości;
 • posiądzie nawyk stałego uczenia się i doskonalenia oraz motywację rozwijania zainteresowań;
 • będzie sprawnie posługiwał się literackim językiem polskim, stosując różne formy wypowiedzi w mowie i piśmie;
 • będzie sprawnie posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym;
 • będzie skutecznie porozumiewał się w różnych sytuacjach oraz twórczo rozwiązywał problemy;
 • będzie wykorzystywał w praktyce zdobytą wiedzę;
 • będzie umiał poszukać i przetwarzać informacje (z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych);
 • będzie cechował się wysoką kulturą osobistą;
 • będzie umiał korzystać z dóbr kultury oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym;
 • będzie kreatywnym, przedsiębiorczym, odpowiedzialnym i wrażliwym na sytuacje drugiego człowieka;
 • będzie prezentował własny punkt widzenia i brał pod uwagę pogląd innych ludzi;
 • będzie efektywnie współdziałał w zespole.