Harmonogram rekrutacji

Od 24 kwietnia 2023r. do 23 maja 2023 r. do godziny12.00

Rejestracja, składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisane przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna)

Od 6 lipca do 10 lipca 2023r. do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z wyników egzaminu ósmoklasisty (dokumenty w postaci wydrukowanego i podpisanego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły, zostają dostarczone do sekretariatu szkoły w teczce papierowej opisanej wg wzoru Opis teczki ZS Pajęczno)

Dnia 14 lipca 2023r. godzina 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie przyjętych do szkoły.

Od 14 lipca 2023 do 20 lipca 2023 do godziny 12.00

Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 2 fotografii, karty zdrowia, zaświadczenia lekarskiego, zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty

Dnia 21 lipca 2023 r. godzina 12.00

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.